ПОЛОЖЕННЯ

про батьківську раду закладу дошкільної освіти № 77

1. Загальні положення

 1. Відповідно до пункту 64 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 964 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», закладі дошкільної освіти №77 Харківської міської ради» створюється рада дошкільного навчального закладу.
 2. Рада закладу (далі – рада) – це постійно діючий у період між загальними зборами орган громадського самоврядування.
 3. У своїй діяльності рада керується Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Статутом ЗДО № 77, цим Положенням.

2. Мета, завдання і принципи діяльності ради ЗДО

 1. Метою діяльності ради є:
 • сприяння демократизації і гуманізації освітнього процесу;
 • об’єднання зусиль педагогічного колективу, батьків та громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення освітнього процесу;
 • формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління закладом дошкільної освіти;
 • розширення колегіальних форм управління закладом;
 • підвищення ролі громадськості і вирішенні питань, пов’язаних з організацією освітнього процесу.
  1. Основними завданнями ради є:
 • підвищення ефективності освітнього процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інститутами;
 • визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямків розвитку закладу дошкільної освіти та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню освітнього процесу;
 • формування виховного середовища;
 • створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;
 • сприяння духовному, фізичному розвитку вихованців та набуття ними соціального досвіду;
 • підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання дошкільників, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 • сприяння організації дозвілля та оздоровлення вихованців;
 • ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства; стимулювання морального та матеріального заохочення вихованців, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;
 • зміцнення партнерських зв'язків між родинами вихованців та ЗДО з метою забезпечення єдності освітнього процесу.

2.3. Рада ЗДО діє на засадах:

 • законності, гласності;
 • колегіальності ухвалення рішень;
 • добровільності і рівноправності членства.

3. Структура ради та організація її діяльності

3.1. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного коллективу, батьків і громадськості. Представники в раді і загальна її чисельність визначаються загальними зборами ЗДО.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами .

3.2. На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

3.3. Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією).

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

3.4. Очолює раду ЗДО голова, який обирається із складу ради. Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

3.5. Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи завідувача ЗДО, власника (засновника), а також членами ради.

3.6. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

3.7. Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності ЗДО, пов'язаної з організацією освітнього процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

3.8. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

3.9. Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту загальноосвітнього навчального закладу, доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, батьків або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

3.10. У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.

3.11. Рада ЗДО:

 • Організовує виконання рішень загальних зборів ;
 • Спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;
 • разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу;
 • Затверджує режим роботи навчального закладу;
 • Сприяє формуванню мережі груп ЗДО, обгрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
 • Заслуховує звіт голови ради, інформацію завідувача та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;
 • Бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вихователям;
 • Виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної роботи з вихованцями;
 • Виступає ініціатором проведення добродійних акцій (ярмарків, конкурсів тощо);
 • Вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу;
 • Ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;
 • Сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (або осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з вихованцями;
 • Розглядає питання родинного виховання;
 • Бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов вихованців, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;
 • Сприяє педагогічній освіті батьків;
 • Сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;
 • Організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням вихованців;
 • Розглядає звернення учасників освітнього процесу з питань роботи ЗДО.
  1. Статутом ЗДО можуть визначатись й інші повноваження батьківської ради , що несуперечить чинному законодавству.
Кiлькiсть переглядiв: 828

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.